Systemd primjer nagios

Većina tutoriala o nagiosu još uvijek ostavljaju referencu na init.d podizanje programa kod Debian/Ubuntu programa.
Nakon prelaska na systemd, efikasnije je postavljanje inicijalizacije u systemd. Zapravo, kod pokretanja service program restart,  ovo je od verzije Ubunta 15.04 ili Debiana 8, samo link na systemd koji obavlja potrebne procese.

Stvorimo file: /etc/systemd/system/nagios.service i ubacimo slijedeći primjer:

[Unit]
Description=Nagios
BindTo=network.target

[Service]
User=nagios
Group=nagios
Type=forking
ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nakon toga naredbe:

# systemctl enable nagios.service
# systemctl start nagios

Ako smo ranije imali skriptu u /etc/init.d/nagios obratiti pažnju da ova skripta ne smije imati grešaka jer systemd provjerava i ovaj direktorij prije nego inicijalizira novi servis. U takvom slučaju, ova skripta se može ukloniti.
Iz ovog razloga možda je bilo neuspješno aktiviranje servisa, u som slučaju prvo:

# systemctl disable nagios.service
# systemctl enable nagios.service
 

Opširnije o systemd na službenim stranicama.